Algemene Voorwaarden

Freshional
Impuls 87
1446 WL Purmerend

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zowel mondelinge als schriftelijke aanbiedingen, offertes en overeenkomsten. De algemene voorwaarden gelden op moment van publicatie en kunnen enkel gewijzigd worden door Freshional.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. Opdrachtgever: de wederpartij van Freshional
b. Overeenkomst: elke mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en Freshional

Artikel 2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Freshional gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Freshional verrichte handelingen. Dit voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
b. Door ondertekening van het projectplan (de overeenkomst) met Freshional verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Freshional en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
c. Bij het aantrekken van een derde ten behoeve van het verlenen van de overeengekomen dienst tussen Freshional en de opdrachtgever blijven deze algemene voorwaarden van kracht.
d. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
e. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Freshional en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

a. De door Freshional gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven.
b. Freshional is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 3 maanden, aan Freshional worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
c. Wijzigingen in de oorspronkelijke gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Freshional zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
d. Een samengestelde prijsopgave verplicht Freshional niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
e. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
f. De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen.

a. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Freshional gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
b. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Freshional van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
c. Facturering van hosting en kosten domeinregistratie gebeurt per jaar vooraf (afhankelijk van ingangsdatum). Alle overige bedragen worden deels vooraf gefactureerd en de rest van het bedrag bij oplevering.
d. Nadat de opdrachtgever de website heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
e. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de door Freshional aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
f. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
g. De ondertekenaar van de offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekent heeft.
h. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaald, kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden. Deze aanmaningskosten bedragen €15. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Verplichting van de opdrachtgever

a. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
b. Freshional mag de website van de opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

a. Freshional heeft inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
b. Freshional voert de opdracht uit naar beste inzicht en vermogen en met vakmanschap uit.
c. De opdrachtgever begrijpt dat hij of zij zelf verantwoordelijk is voor het geven van de juiste informatie welk nodig is om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Uitstel of vertraging voortkomend uit nalatigheid worden in rekening gebracht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit onjuiste of onvolledige verstrekte informatie.
d. Alle verkregen informatie worden door Freshional zorgvuldig behandeld.
e. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op de uitvoering door een bepaalde persoon zal Freshional gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
f. Bij het aantrekken van een derde is Freshional niet verantwoordelijk voor het handelen van deze als wel de gevolgen hier van uit voortvloeiend.
g. Freshional is niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst materiele dan wel wel niet-materiele schade lijden die aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk

a. Indien Freshional op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan Freshional worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Freshional. Freshional is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
b. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Freshional opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
c. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Freshional van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 8. Duur en beëindiging

a. Contracten met betrekking tot domeinregistratie en hosting kennen een opzegtermijn. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd. Als er een domeinregistratie en/of hosting opgezegd wil worden dient de opdrachtgever dat minstens 4 weken voor verlenging te melden aan Freshional. Doet de opdrachtgever dat niet dan zal het contract nog een jaar doorlopen en zullen de kosten voor dat extra jaar betaald moeten worden.
b. Freshional kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Freshional gesloten overkomst(en) inclusief bijbehorende voorwaarden.
c. Freshional heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Freshional niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Freshional zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Freshional kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruiksstelling bestaan.

Artikel 9. Levering en levertijd

a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
b. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 10. Drukwerk

a. Freshional kan niet garanderen dat de kleuren die de opdrachtgever op zijn/haar scherm heeft gezien exact hetzelfde zijn als het uiteindelijke product, en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
b. Freshional is niet verantwoordelijk voor spel, taalfouten en/of andere fouten in het drukwerk. Elk ontwerp wordt voordat het naar de drukker gaat ter akkoord naar de opdrachtgever gestuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om dit goed te controleren. Freshional kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 11. Copyright

a. Alle aan Freshional verstrekte goederen worden aan de opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
b. Alle door Freshional ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Freshional voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
c. De opdrachtgever kan niet zonder toestemming van Freshional het ontwerp voor de huisstijl of website voor andere doeleinden toepassen. Noch zonder toestemming van Freshional wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.
d. Indien de opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van evt. benodigd copyright.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

a. Freshional en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gestel door schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolg schade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijk schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
b. De aansprakelijkheid van Freshional zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 13. Overmacht

a. In geval van overmacht is Freshional gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
b. Onder overmacht om aan de verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
c. Freshional is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een drukkerij, hostingprovider, domeinregistrant of andere waarop Freshional geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen.

a. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouw en zullen partijen deze vervangen door één of of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
b. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
c. Freshional kan ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in de voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
d. Freshional heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden

a. Freshional is niet aansprakelijk voor de prijswijzigingen die door drukkerijen, hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Freshional doorgevoerd.
b. Freshional is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

a. De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
b. De door Freshional vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
c. Door Freshional of andere ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Freshional.

Artikel 17. Vertrouwelijkheid

a. Uw persoonsgegevens worden door Freshional slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (stichting Internet domeinregistratie) van toepassing
b. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Freshional verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.